Meniny na web

Horná Ves

OBECNÝ ÚRAD

symbol_radnica.JPG


Horná Ves 191
972 48 HORNÁ VES
tel.:     046/ 549 20 49, 046/ 549 20 50, 046/ 549 20 51
fax:       046 / 549 20 49
e-mail:  obechornaves@atlas.sk
web:      //www.e-obce.sk/obec/hornaves/horna-ves.html


HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Obec Horná Ves leží v južnej časti Hornonitrianskej kotliny na styku pohoria Vtáčnik s Tríbečom. Nadmorská výška v strede obce je 291 m n. m., v chotári 256-1102 m n. m. Prevažne hornatý povrch chotára tvoria vulkanické a druhohorné horniny. Má rendziny a hnedé lesné pôdy. V okolí obce je odlesnený, inde sú dubovo-hrabové lesy a bučina.
Od roku 1998 je súčasťou Mikroregiónu Medzihorie.

V miestach, kde sa najsevernejší výbežok pohoria Tríbeč najbližšie približuje k najjužnejšiemu výbežku pohoria Vtáčnik, vedie údolím popri potoku cesta, ktorá pokračuje cez Veľké Pole, Pílu, Horné Hámre a napája sa na cestu vedúcu Pohroním, od Zvolena sa odkláňajúcu na Novohrad. Táto cesta bola nazývaná ''Jantárovou cestou'', lebo pokračovala až do Orientu. Kupci po nej nosili do našich krajov a do Západnej Európy drahé kamene, pochádzajúce z Orientu. Pri tejto ceste   v miestach, kde sa takmer dotýkajú pohoria Tríbeč a Vtáčnik vznikla mýtna stanica priamo na obchodnej ceste.


Podľa písomnej dokumentácie už v roku 1239 existuje na tomto mieste obec Superior Hozlem, čo bol zrejme najstarší zachovaný názov obce. Však osídlenie tu existovalo i v skoršom období, čoho dôkazom je listina kráľa Kolomana z roku 1113 tzv. Zoborská listina. Názov obce sa postupom času menil a v historických prameňoch sa vyskytuje až po dnešok v týchto verziách:

 

horna_ves_1.JPG

 

Názvy obce sa postupne menili: Félfalu až po názov z roku 1927 Horná Ves. Okolo roku 1388 obec ako mýtna stanica, prislúchala hradu Sivý Kameň. Koncom 14. a začiatkom 15. storočia patrila obec k Hrušovskému hradnému panstvu a podľa zmien majiteľa panstva sa menili aj vlastníci obce. Striedavo ním boli Palatín Leustach de Ilswa a jeho dedič a ostrihomský arcibiskup Ján. Po roku 1408 patrila obec znovu Ilswayovcom, neskoršie Majthényovcom. V roku 1534 sa ako majiteľ uvádza Bartolomej Barthus podobne ako pri Chalmovej.

V remeselnej výrobe bola Horná Ves jedným zo stredísk Severozápadného Tekova. Okrem bežných dedinských remesiel (v roku 1715 debnár, kováč zámočník) tu bol mlyn (známy aj zo starších čias) ďalej tu boli súkenníci v značnom počte (v roku 1736 jedenásť, v rokoch 1746 a 1763 po trinásť) a pre tento kraj charakteristickí sitári (roku 1715 prví v tejto oblasti). Títo remeselníci mali svoj cechový znak s dvoma veľkými klobúkmi. V roku 1736 bola v prevádzke sitárska dielňa a prvý sitár bol Ján Poliak - sedliak, ktorý sa okrem sitárstva zaoberal aj poľnohospodárskou výrobou.

 

horna_ves_2.JPG     Mlyn

 

V druhej polovici 19. storočia aj po zrušení poddanstva si dávni majitelia Majthényovci (Albert a Rudolf) udržali v obci veľkostatok, ktorý mal 1948 katastrálnych jutár, z čoho bola necelá polovica lesa, štvrtina oračín, veľké pasienky pre 509 oviec, lúky a záhrady. Na veľkostatku zamestnávali 30 sluhov. Na konci 19. storočia získala v chotári obce lesný majetok aj známa rodina Thonet, ktorá žila v blízkych Veľkých Uherciach a postavila tam svetoznámu továreň na ohýbaný nábytok. Lesy v Hornej Vsi sa pre nich stávali zásobárňou vhodného dreva.
V archívnych materiáloch z roku 1817 a 1818 sa zachovala pečať obce na niekoľkých písomných dokumentoch. Richtár obce v písomnostiach uvádza, že ich opatruje dedinskou pečaťou. Na pečati sú skrížené obilné klasy, v dolnej časti sú ratolesti a v hornej časti nad klasmi je slovenský nápis s názvom obce Hornejsa. Znak obce hovorí, že sa jej obyvatelia zaoberajú poľnohospodárstvom a ratolesti znamenajú, že patrón obce bol mučeník.

 

horna_ves_3.JPG

 

Počas I. Československej republiky boli v obci 3 veľkostatky. V roku 1941 boli čiastočne rozparcelované. Roľnícke družstvo bolo založené v roku 1959, v roku 1968 bolo zlúčené s Roľníckym družstvom Oslany. V rámci transformácie družstva sa Roľnícke družstvo od 1.1.1993 osamostatnilo. Obec je dnes hromadnou cestnou dedinou s vlastným obecným úradom, základnou školou a niekoľkými súkromnými prevádzkami
Obec Horná Ves je rodiskom literárneho kritika Jána Poliaka a operných spevákov Petra Dvorského, Miroslava Dvorského, Pavla Dvorského a Jaroslava Dvorského.
K 31. 12. 2008 eviduje 1495 obyvateľov. Obec má základnú a materskú školu, futbalové ihrisko, telocvičňu , obecnú knižnicu, viacero súkromných obchodov sústredených v obci.

 

VÝZNAMNÉ PAMIATKY

Kostol sv. Pavla 


Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol postavený v r. 1837. Rímsko -katolícky kostol dal postaviť Alexander Majthény s manželkou . Kostol_sv._Pavla_v_obci__Horn___Ves.JPG

 

Kaplnka Sv. Vincenta Ferrarského


V obci sa zachovala kaplnka sv. Vincenta Ferrarského postavená v barokovom štýle v roku 1780. Je situovaná v centre obce.

 

horna_ves_6.JPG

 

Kaštieľ v obci Horná Ves

Dnes už len pozostatky opevnenia so zachovalou jednou pivnicou.

 

Ka__tie___v_obci__Horn___Ves.JPG

 

Začiatkom 15. storočia postavili majitelia obce Hunyadyovci opevnenú stavbu ranno-stredovekého kaštieľa.. V 16. storočí bolo stavba obnovené vo forme neskoro goticko-renesančného kaštieľa.      V II. svetovej vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej devastácii. 

Táto rozsiahla stavba sa skladala z trojpodlažnej jednotraktovej budovy na nepravidelnom pôdoryse, na južnej strane s polygonálnym výstupkom, na východnej strane s pomerne vysokou vežou so štvorcovým pôdorysom situovanej do strednej osi budovy. Naľavo od veže je menší plochý rizalit, zakončujúci východnú fasádu. V južnom krídle bola čierna kuchyňa a nad ňou sieň s krbom. V priestore veže zaklenutej krížovou hrebienkovou klenbou bola kaplnka, ktorej interiérové úpravy a zariadenie boli z čias okolo roku 1749. Miestnosti druhého podlažia boli zaklenuté klenbami, ktoré boli valené s lunetami, alebo krížové s hrebienkami a pochádzali z čias okolo roku 1600. Výnimkou bola veľká miestnosť na východnej strane, ktorá mala neskoro gotický trámový strop s prievlakom. Miestnosti na treťom podlaží boli zakryté dreveným trámovým stropom. V sústrednej sieni na treťom podlaží bol renesančný krb z farebných kachličiek zo 17. storočia. Do západného jednotraktového krídla boli sústredené reprezentačné priestory. Na kaštieli sa robili menšie opravy v 19. storočí. V II. svetovej vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej devastácii.

 

horna_ves_5.JPG

Kaštieľ pred a po vypálení v II. svetovej vojne a historická snímka zrúcaniny kaštieľa.

 

Tento kaštieľ bol v 17. storočí niekoľkokrát miestom konania stoličnej kongregácie. Bolo to práve    v čase, keď bol prvým podžupanom Ladislav Hunyady. Rod Hunyady sa v tom období stal majiteľom nehnuteľností v obci a mal k obci blízky vzťah. Podľa portálnych súpisov sa ešte v 16. storočí stali pozemkovými vlastníkmi Majthényiovci, v niektorých obdobiach ako výluční vlastníci. Boli to majitelia hradu Sivý Kameň. Podľa zachovaných dokumentov viedli Majthényiovci a Hunyadyovci spolu majetkové spory o vlastníctvo zeme v obci. Z roku 1586 sa zachovali dokumenty, že Majthényiovci kruto zaobchádzali s poddanými. Aj v 18. storočí obec patrí do sústavy Majthényiovského panstva, ktorého centrum bol Sivý Kameň.
Poslednými vlastníčkami bývalých Majthényovských majetkov sa po smrti otca Rudolfa Majthényiho, ktorého v roku 1918 zabila v Budapešti električka a bol pochovaný pod kostolom v Čereňanoch, stali dve jeho dcéry Mária rod. Majthényi vydatá Tarnoczy a Gabriela Majthényi vydatá Gostony. V roku 1923 boli ich majetky štátom odňaté.

Webhttp://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30380

 

Umenie pána Škarbu


Medzi zaujímavosti patrí práca s drevom pána Škarbu.


horna_ves_7.JPG

 

UBYTOVANIE 

symbol_ubytovanie.JPG

 

Horský hotel Lomy a chatová osada
Horná Ves, 972 48
tel.:     046 / 54 92 070, 0907 / 181207
e-mail: info@hotellomy.sk
web:     http://www.rsmedika.szm.com/
            www.hotellomy.sk

 

STRAVOVANIE

symbol_stravovanie.JPG

 

Horský hotel Lomy a chatová osada
Horná Ves, 972 48
tel.: 046 / 54 92 070, 0907 / 181207
e-mail:  info@hotellomy.sk
web:      http://www.rsmedika.szm.com/
             www.hotellomy.sk

 

Reštaurácia Hájnikova žena
Horná Ves, 972 48
tel.:      046 / 549 12 63
e-mail:  -
web:     http://www.skg.sk/sk/restauracia-hajnikovazena.html

 

SLUŽBY

symbol_sluzby.JPG

 

Coffe Drink Bar –Kmeťová - umiestnené v centre obce ,
Potraviny MIX Jednota - predaj potravín,
Potraviny LUDA Hvojnik – predaj,
Pohostinstvo U Horáka - umiestnené v centre obce.
 

TRADIČNÉ AKCIE

akcie.JPG

Február
• Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou .
• Fašiangové zvyky.

__._9___fa__iangy.jpg
 

Marec
• Privítanie jari – Vynášanie Moreny.

horna_ves_9.JPG

Apríl
• Sadenie mája.

horna_ves_10.JPG

Jún
• Deň Medzihoria ( Organizuje vždy jedna z obcí mikroregiónu ).


August
• Detský karneval – pri príležitosti ukončenia letných prázdnin.
• Vatra – pri príležitosti osláv SNP.

horna_ves_11.JPG

December
• Posedenie pri jedličke pre seniorov.
 

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 71 %
nie - 29 %