Meniny na web

Stanovy občianskeho združenia

Časť I. Základné ustanovenia


Čl. 1. Názov združenia
Občianske združenie MEDZIHORIE
Čl. 2. Sídlo združenia
Obecný úrad Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves
Čl. 3. Právne pomery združenia
3. 1. Občianske združenie Medzihorie (ďalej združenie) je právnickou osobou, ktorá vznikla
registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. 2. Právne pomery združenia sa riadia zákonom FZ CSFR c. 83 z 27. marca 1990 o
združovaní občanov, zákonom FZ CSFR c. 300 z 19. júla 1990 a zákonom NR SR c. 62
z 18. februára 1993, ktorým sa mení a doplna zákon c. 83/90 o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
3. 3. Združenie bolo zriadené na dobu neurčitú.
Čl. 3. Ciele a činnosti združenia
Cieľom činnosti občianskeho združenia Medzihorie, ktoré tvoria obce: Horná Ves,
Oslany, Radobica, Veľké Pole a Veľké Uherce je predovšetkým iniciovanie, podpora prípravy
a realizácia projektov v nasledovných oblastiach:
4. 1. Napomáhanie pri realizácii úloh samosprávy
4. 2. Spolupráca pri rozvoji všetkých foriem turistiky
4. 3. Iniciovanie vytvárania centier pre agroturistiku
4. 4. Zlepšovanie životného prostredia (odstraňovanie divokých skládok odpadu, čistenie
vodných tokov, estetizácia vzhľadu obcí a osád a pod. ).
4. 5. Rozvoj športových, kultúrnych a spoločných aktivít.
4. 6. Napomáhať pri vytváraní nových pracovných príležitostí
4. 7. Ovplyvňovanie celkovej úrovne obyvateľstva výchovnými a vzdelávacími aktivitami.
4. 8. Napomáhať propagácii a popularizácii mikroregiónu.
4. 9. V publikačnej činnosti
4. 10. V investičnej činnosti


Časť II. Členstvo v združení


Čl. 5. Členovia združenia
5. 1. Členom združenia môžu byt:
- fyzické osoby – obyvatelia združených obcí, majitelia chát a chalúp na území
združených obcí
- fyzické osoby – živnostníci alebo podnikatelia podnikajúci na území združených obcí.
- právnické osoby – obce združené v združení.
5. 2. Každý čleň prispieva do majetku združenia:
a) Jednorazovým vstupným finančným príspevkom v čiastke
- fyzická osoba 200 Sk ( 6,64 Eur )
- fyzická osoba – živnostník alebo podnikateľ 500 Sk ( 16,59 Eur )
- právnická osoba 5 000 Sk ( 165,96 Eur )
b) Každoročným finančným príspevkom v čiastke
- fyzická osoba 100 Sk ( 3,32 Eur )
- fyzická osoba – živnostník alebo podnikateľ 300 Sk ( 9,96 Eur )
- právnická osoba 1 Sk ( 0,033 Eur ) na obyv.
Čl. 6. Práva a povinnosti členov združenia
6. 1. Členovia združenia majú právo:
a) zúčastňovať sa hlasovania s právom hlasovacím na Zhromaždení členov združenia
b) predkladať orgánom združenia návrhy na riešenie úloh, ktoré sú v súlade s jeho
cieľmi
c) využívať služby, ktoré združenie poskytuje svojim členom, alebo ktoré združenie
akýmkoľvek spôsobom získa.
d) Dostávať informácie o činnosti združenia
6. 2. Povinnosti členov združenia:
a) napomáhať činnosti združenia, a jeho poslania a chrániť jeho dobré meno
b) napomáhať zveľaďovať majetok združenia
c) napĺňať v rámci svojich možností ciele združenia.
Čl. 7. Zánik členstva
7. 1. Členstvo v združení zanikne:
a) vzdaním sa písomnou formou
b) zánikom právnickej osoby
c) úmrtím
7. 2. Zánikom členstva zanikajú všetky práva a povinnosti člena združenia
7. 3. Na vrátenie majetku vloženého do združenia zánikom členstva nevzniká právny nárok.


Časť III. Orgány združenia


Čl. 8. Orgány združenia sú: Zhromaždenie členov združenia
Prezídium združenia
Prezident združenia
Viceprezident združenia
Kontrolná komisia združenia
Čl. 9. Zhromaždenie členov združenia
9. 1. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia a schádza sa minimálne
jedenkrát za rok
9. 2. Zhromaždenie členov združenia schvaľuje :
a) stanovy združenia, rokovací poriadok a pravidlá hospodárenia
b) ročný rozpočet združenia
c) správu o činnosti a správu o hospodárení združenia
d) plán činnosti združenia
e) prezidenta združenia podľa harmonogramu rotovania funkcie prezidenta združenia
9. 3. Zhromaždenie členov združenia volí:
a) viceprezidenta združenia na základe návrhu Prezídia združenia
b) členov Prezídia združenia zastupujúcich fyzické osoby a fyzické osoby –
živnostníkov a podnikateľov na základe návrhu členov združenia prítomných na
Zhromaždení členov združenia.
c) Členov Kontrolnej komisie združenia
9. 4. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o zániku združenia na základe návrhu
Prezídia združenia.
9. 5. Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, keď je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou prítomných členov. Člena
združenia môže na zhromaždení členov združenia zastupovať iný čleň len na základe
písomného splnomocnenia. Každý čleň združenia, bez ohľadu na to či je fyzickou alebo
právnickou osobou, má pri hlasovaní jeden hlas.
Čl.10. Prezídium združenia
10. 1. Prezídium združenia je správcom združenia a plní najmä nasledovné úlohy:
a) zastupuje združenie navonok. Touto úlohou v plnom alebo vymedzenom rozsahu
môže poveriť Prezidenta združenia.
b) Vykonáva práva zamestnávateľa
c) Organizuje činnosť združenia na základe dokumentov schválených Zhromaždením
členov združenia
d) Podľa harmonogramu rotácie funkcie Prezidenta združenia predkladá návrh na jeho
schválenie Zhromaždeniu členov združenia.
e) Predkladá Zhromaždeniu členov združenia návrh na voľbu Viceprezidenta
združenia
f) Predkladá Zhromaždeniu členov združenia návrh na voľbu členov Prezídia
združenia zastupujúcich fyzické osoby a fyzické osoby – živnostníkov alebo
podnikateľov a členov Kontrolnej komisie združenia
g) Pripravuje správy o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia
h) Podľa potreby ustanovuje odborné komisie.
10. 2. Členmi Prezídia združenia sú starostovia združených obcí, Viceprezident združenia,
volení zástupcovia fyzických osôb a fyzických osôb – živnostníkov alebo podnikateľov
a predseda Kontrolnej komisie
10. 3. Funkčné obdobie členov Prezídia združenia je totožné s volebným obdobím starostov
združených obcí okrem funkčného obdobia Viceprezidenta združenia, ktorý je volený
Zhromaždením členov združenia na obdobie 5 rokov.
10. 4. Členstvo v Prezídiu združenia zaniká:
a) rezignáciou
b) úmrtím
c) odvolaním.
10. 5. Člena Prezídia združenia je možné odvolať pre:
a) nečinnosť
b) činnosť, ktorá je v rozpore so stanovami združenia.
10. 6. Členstvo v Prezídiu združenia je nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnej komisii.
10. 7. Zasadnutie Prezídia združenia sa uskutoční najmenej dvakrát do roka. Prezident
združenia je povinný zvolať zasadnutie Prezídia združenia, keď o to požiadajú aspoň 4 jeho
členovia.
10. 8. Prezídium združenia je uznášania schopné, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou z prítomných členov. Pri rozhodovaní
o použití finančných prostriedkov v jednorazovej sume nad 20.000 Sk je potrebný súhlas
aspoň dvoch tretín hlasov prítomných členov.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta združenia.
Pri hlasovaní o odvolaní člena Prezídia združenia je tento z hlasovania vylúčený.
10. 9. Zo všetkých rokovaní Prezídia združenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje
Prezident združenia. Zápisnica sa posiela všetkým členom Prezídia združenia.
10. 10. Výkon funkcie v Prezídiu združenia je bezplatný. Výdavky spojené s vykonávaním
funkcie člena Prezídia združenia sa v nevyhnutnom rozsahu hradia z prostriedkov združenia
Čl. 11. Štatutárne orgány združenia
11. 1. Štatutárnymi orgánmi združenia sú prezident a viceprezident združenia. Prezident je
oprávnený rokovať za združenie samostatne. Viceprezident združenia je oprávnený rokovať
len na základe poverenia Prezidentom združenia, alebo Prezídia združenia.
11. 2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis
Prezident združenia, alebo poverená osoba.
Cl. 12. Prezident združenia
12. 1. Prezidenta združenia volí zo svojich členov Prezídium združenia na obdobie 1 roka.
Funkcia Prezidenta združenia je rotujúca podľa harmonogramu, ktorého návrh predloží
Prezídium združenia na schválenie Zhromaždenia združenia.
12. 2. Prezident združenia zastupuje združenie navonok a je jeho štatutárnym zástupcom. Plní
najmä nasledovné úlohy:
a) zvoláva zasadnutia Prezídia združenia a vedie ich
b) zabezpečuje potrebné administratívne a účtovné práce súvisiace s činnosťou
združenia.
c) organizuje plnenie úloh podľa uznesení a dokumentov prijatých Zhromaždením
členov združenia.
d) zvoláva na základe uznesenia Prezídia združenia Zhromaždenie členov združenia.
12. 3. Funkcia Prezidenta združenia zaniká podľa harmonogramu rotácie, alebo po skončení
jeho členstva v nezídu združenia, vykonáva však všetky úlohy, ktoré mu z týchto stanov
prináležia až do zvolenia nového Prezidenta združenia.
Cl. 13. Viceprezident združenia
13. 1. Viceprezidenta združenia volí Zhromaždenie členov združenia na základe návrhu
Prezídia združenia.
13. 2. Volebné obdobie viceprezidenta je 5 rokov
13. 3. Viceprezident združenia plní najmä nasledovné úlohy:
a) zabezpečuje plnenie úloh združenia podľa uznesení a dokumentov prijatých
zhromaždením združenia
b) pripravuje zasadnutia Prezídia združenia podľa pokynov Prezidenta združenia
c) spolupracuje s odbornými skupinami
d) primerane sa podieľa na administratívnych a účtovných prácach
e) zastupuje v plnom rozsahu Prezidenta združenia v jeho neprítomnosti
13. 4. Ustanovenia o Prezidentovi združenia platia primerane aj o Viceprezidentovi združenia.
Cl. 14. Kontrolná komisia združenia
14. 1. Kontrolná komisia združenia je nezávislý kontrolný orgán združenia volený
Zhromaždením členov združenia
14. 2. Kontrolná komisia združenia má najmenej 3 členov. Funkčné obdobie Kontrolnej
komisie združenia je totožné s funkčným obdobím Prezídia združenia. Na zánik členstva
v Kontrolnej komisii združenia sa vzťahujú ustanovenia článku 10. 4. týchto stanov
14. 3. Kontrolná komisia združenia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kontrolnej komisie združenia.
14. 4. Kontrolná komisia združenia vykonáva pravidelné kontroly hospodárenia s majetkom
združenia a jeho financiami. Preskúmava ročnú účtovnú uzávierku. O výsledkoch kontroly
vyhotovuje zápis, ktorý s návrhmi na opatrenia odovzdáva Prezídiu združenia. Súhrnné
výsledky o hospodárení a účtovnej uzávierke predkladá v správe o hospodárení Zhromaždeniu
členov združenia.
14. 5. Predsedu Kontrolnej komisie združenia volia jej členovia.


Časť IV. Hospodárenie združenia


Cl. 15. Zdroje združenia
15. 1. Zdroje združenia sú predovšetkým finančné a iné prostriedky a skladajú sa najmä:
a) jednorazové vstupné finančné príspevky členov združenia
b) každoročné finančné príspevky členov združenia
c) percentá zo zaplatených daní z príjmu
d) dary členov združenia a iných fyzických osôb a právnických osôb
e) dotácie, subvencie a granty
f) dedičstva v prospech združenia
g) výnosy verejných zbierok
h) výnosy účelových akcií
i) výnosy z vydavateľskej činnosti združenia
j) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch
k) nefinančný majetok (hmotný, know-how a pod.).
Cl. 16. Hospodárenie s majetkom združenia
16. 1. Celý hmotný a nehmotný majetok združenia je nedotknuteľným vlastníctvom, ktorý
slúži výhradne na plnenie cieľov združenia
16. 2. Majetok sa spravuje v súlade so zásadami riadneho hospodárenia
16. 3. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený na tento účel
v peňažnom ústave
Cl. 17. Použitie prostriedkov združenia
17. 1. Prostriedky združenia sa používajú len na naplnenie cieľov združenia podľa článku 4
týchto stanov, v rozsahu schválenom Prezídiom združenia
17. 2. Prostriedky možno použiť len na tie účely, na ktoré boli poskytnuté. Na pridelenie
prostriedkov združenia nie je právny nárok
17. 3. Prostriedky združenia je možné použiť na materiálno-technické zabezpečenie činnosti
združenia, na odmeňovanie pracovníkov združení a na úhradu nákladov pri zabezpečovaní
činnosti združenia.


Časť V. Zánik združenia


Cl. 18. Zánik dobrovoľným rozpustením
18. 1. Združenie môže zaniknúť rozhodnutím Zhromaždenia členov združenia, ktoré je
v tomto prípade uznášania schopné, keď sú prítomné dve tretiny jeho členov
18. 2. Na zrušenie a zánik združenia sa použije primerane paragraf 20 a, odsek 2 Občianskeho
zákonníka a paragraf 70 – 75 Obchodného zákonníka s tým, že likvidátora menuje a jeho
odmenu určuje Zhromaždenie členov združenia.
18. 3. Po zrušení združenia sa uskutoční jeho likvidácia, pokiaľ majetok neprechádza na
právneho zástupcu, ktorý musí plniť verejnoprospešné, humanitné alebo dobročinné ciele
18. 4. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky dlhy združenia. O použití
prostriedkov, ktoré zostanú po likvidácii rozhodne Zhromaždenie členov združenia.
Cl. 19. Zánik zlúčením s iným združením
19. 1. Združenie môže zaniknúť zlúčením s iným združením na základe zmluvy o súčinnosti.
Rozhodne o tom Zhromaždenie členov združenia, ktoré je v tomto prípade uznášania schopné,
keď sú prítomné dve tretiny jeho členov.
19. 2. Podmienky zániku združenia zlúčením s iným združením musia byt naformulované
v samostatnej písomnej zmluve.


Časť VI. Spoločné a prechodné ustanovenia


Cl. 20. O zmenách stanov rozhoduje Zhromaždenie členov združenia a to jednoduchou
väčšinou hlasov
Cl. 21. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dnom ich registrácie
V Hornej Vsi, dna 15. 12. 2005


 

 

 

 

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %