Meniny na web

Geografia

 Územie mikroregiónu podľa geomorfologického členenia patrí do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty a subprovincie vnútorné západné Karpaty. Územie mikroregiónu leží v dvoch oblastiach a to v oblasti Slovenského Stredohoria, celku Vtáčnik, podcelku Vysoký Vtáčnik a vo Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je tvorená 2 celkami a to celkom Tríbeč, podcelkom Rázdiel a celkom Hornonitrianskej kotliny, podcelkom Oslianska kotlina.
Územie mikroregiónu leží v povodí riek Nitra a Hron. Obce Veľké Uherce, Oslany, Horná Ves a Radobica sa rozkladajú v čiastkovom povodí rieky Nitry, ktorá je súčasťou povodia Váhu.
Povrchové vody z územia Veľké Pole – potoky Čierny a Tomov patria hlavnému povodiu Hrona 4-23-04 a sú odvádzané Pílanským potokom do Hrona. Na území katastra pramenia vody potoka Cerová, ktoré odtekajú do povodia rieky Nitry.
Na území mikroregiónu v obci Veľké Uherce na potoku Drahožica je vybudovaná vodná nádrž, ktorá je v prevádzke od roku 1969. Dĺžka priehradného múru v korune je 300 m a šírka 5 m, max. výška je 11m.

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %